Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Objasni teorijske osnove savremenih obrazovnih sistema (teorije Pijažea, Vigotskog, Brunera, Bronfenbrenera...); - Identifikuje i analizira osnovne karakteristike savremenih obrazovnih sistema (individualizaciju, demokratizaciju, kooperatciju, saradnju obrazovne institucije sa porodicom); - Opisuje i analizira pojedine pedagoške sisteme („Montesori“, „Waldorf“, „Korak po Korak“, „Reggio Emilia“, „High Scope“, „Kreativni kurikulum“); - Upoređuje i raspravlja o osnovnim odlikama pojedinih pedagoških sistema; - Identifikuje elemente savremenih obrazovnih sistema u nacionalnim vaspitno-obrazovnih ustanovama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA IVANOVIĆ1x1
10B+1S+1P
SAŠA MILIĆ3x1
19B+1S+1P

Materijali za vježbe