NASLJEDNO PRAVO


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: definisati i objasniti sastav i institute nasljednog prava (načela nasljednopravnog uređenja, subjektivno nasljedno pravo, testamentarno nasljeđivanje, zakonsko nasljeđivanje, nužno nasljedno pravo, nasljednopravno uređenje ugovora), objasniti područje primjene pravnih pravila, kao i pretpostavke za primjenu pojedinih pravnih instituta nasljednog prava, objasniti zašto su za nastanak nasledno pravnih odnosa zakonom predviđene pretpostavke. Takođe će moći objasniti svrhu pojedinih pravnih instituta. objasniti zašto se u pojedinim životnim situacijama primjenjuju pojedini instituti nasljednog prava. Primjena - Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: pravilno tumačiti propise koji uređuju materiju nasljednog prava, riješiti problem pravnih praznina, izraditi nacrte testamenata, nacrte notarskih zapisa, sadržaj podnesaka i drugih pravnih akata odrediti koja su pravna pravila relevantna za rješavanje konkretnog slučaja, primijeniti pravna pravila na konkretne životne situacije. Analiza - Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: analizirati pravne izvore i pravna pravila koja uređuju materiju nasljednog prava, povezati pravna pravila koja uređuju pojedine institute nasljednog prava, i stvarnog, porodičnog i obligacionog prava analizirati konkretno činjenično stanje te razlučiti bitne od nebitnih činjenica, radi pravilne primjene pravnih pravila. Sinteza- Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: povezati relevantne činjenice s pravnim pravilima te na temelju toga odrediti koja ovlaštenja pripadaju nosiocima naslednih prava, ali i drugim osobama, povezati relevantne činjenice s pravnim pravilima te na temelju toga odrediti koja ovlaštenja pripadaju nasljednicima, legatarima, povjeriocima ostavioca i drugim osobama, kritički razmotriti položaj učesnika u ostavinskom postupku, te ocijeniti koje su prednosti i nedostaci svake od tih osoba u sporu, pripremiti materijal za rješavanje konkretnog slučaja, izraditi stručni ili naučni rad (seminar). Vrednovanje - Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: uporediti različite pravne institute nasljednog prava koji stoje na raspolaganju za rješavanje konkretnih slučajeva, preporučiti optimalni način ostvarivanja subjektivnih građanskih prava na području nasljednog prava, zaključiti koje su posljedice primjene pojedinih instituta nasljednog prava, procijeniti i preispitati opravdanost pojedinih instituta nasljednog prava (seminar). Praktične i generičke vještine - Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: pronaći relevantne pravne izvore, pretraživati sudsku praksu, izraziti sopstveni stav u vezi s primjenom pravnih pravila na konkretne slučajeve, formulisati sadržaj podnesaka koji služe ostvarivanju i zaštiti subjektivnih prava, ugovora i drugih pravnih akata, izraditi nacrt testamenata, izrada stručnih i naučnih radova (seminar), učestvovati u radu tima prilikom rješavanja slučajeva (seminar),

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ

Termin ispita - 19.09.2023 14:57

Termin ispita - 08.09.2023 09:13

Raspored studenata po grupama - 24.01.2023 13:10

Nasljedno pravo - rez septembar

ECTS - NASLJEDNO PRAVO 2017