Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni pojam radnog prava kao posebne grane prava, njegov odnos sa drugim granama prava i osnovne institute radnog prava; kritički vrednuje predloge za normativno regulisanje pitanja koja se tiču odnosa na radu ili povodom rada; objasni osnovne krakteristike i postupak ostvarivanja individualnih prava iz radnog prava; objasni osnovne karakteristike i postupak zaštite kolektivnih prava iz radnog odnosa; objasni način ostvarivanja prava po osnovu rada (prava iz zdravstvenog osiguranja, penzijsko-invalidskog osiguranja i prava za slučaj nezapsolenosti).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

RADNO PRAVO - POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

Radno pravo - literatura za zavrsni ispit

ECTS - RADNO PRAVO 2017