MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Međunarodno javno pravo mogu da: analiziraju i objasne nastanak, razvoj međunarodnog javnog prava, osnovne izvore i načela; definišu i objasne subjekte međunarodnog javnog prava, pojam međunarodnih ljudskih prava i, ugovornog prava; pravilno protumače pojam i izvore prava mora, diplomatskog prava, međunarodnog humanitarnog prava, međunarodnog prava zaštite životne sredine; navedu organe UN, objasne njihov značaj i ulogu kao i praksu međunarodnih sudova; raspravljaju o glavnim pitanjima načina odvijanja i uredjenja odnosa na medjunarodnom planu koje karakteriše trend njihovog sve intezivnijeg razvoja kao izraza objektivno uslovljenih potreba globalnog razvoja odnosa u svim oblastima od znacaja za drustveno ekonomski razvoj svake države.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO MUJOVIĆ

KONSULTACIJE - Medjunarodna katedra

MEDJUNARODNO JAVNO PRAVO - RASPORED POLAGANJA ISPITA - SEPTEMBARSKI ROK

Međunarodno javno pravo - raspored polaganja kolokvijuma

ZAVRSNI ISPIT MJP PRAVO - ISPITA PITANJA

ECTS - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 2017