KLINIKA KRIVIČNO PROCESNOG PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće osposobljen da: sagleda suštinu krivičnog prava (materijalnog, procesnog i izvršnog); pravilno tumači propise iz cjelokupnog Krivičnog prava (materijalnog, procesnog i izvršnog); na utvrđeno činjenično stanje promijeni pravnu normu; pismeno izrađuje odgovarajuće sudske odluke; preduzima određene radnje i priprema akte koji su osnova za donošenje sudskih odluka; koristi sva raspoloživa pravna sredsatva i pravne ljekove do konačnog rasvetljenja i rješenja krivične stvari.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO RADULOVIĆ

Krivično procesna klinika - obavještenje

Ispit iz predmeta Krivično procesna klinika - promjena termina polaganja ispita

Ispitna pitanja