STVARNO PRAVO


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni sistem, pojedine institute i pojmove stvarnog prava; objasni zašto su za nastanak pojedinih pravnih odnosa zakonom predviđene pojedine pretpostavke; pravilno tumači propise koji uređuju materiju stvarnog prava i odredi koja su pravna pravila relevantna za rješavanje konkretnog slučaja; analizira konkretno činjenično stanje i razlikuje bitne od nebitnih činjenica, radi pravilne primjene pravnih pravila; poveže relevantne činjenice s pravnim pravilima i na osnovu toga odredi koja ovlašćenja pripadaju imaocima stvarnih prava, ali i drugim osobama; uporedi različite pravne institute stvarnog prava koji stoje na raspolaganju za rješavanje konkretnih slučajeva.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ.5x2
89B+50S+88P
NIKOLA DOŽIĆ.5x2
89B+50S+88P
ZORAN RAŠOVIĆ4x1
89B+50S+88P