KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - definiše i objasni sistem, pojedine institute i pojmove prava izvršenja krivičnih sankcija Crne Gore; - prepozna i protumači norme koje regulišu institute krivičnog izvršnog prava kako bi mogao da ih po potrebi poveže sa normama koje regulišu oblast krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog prava ; - analizira sistem krivičnih sankcija Crne Gore, ističe njegove prednosti i nedostatke i komparira ga sa sistemima krivičnih sankcija zemalja EU; - uporedi različite sisteme izvršenja kazne zatvora i zaključi koliko je važna penitencijarna individualizacija za uspjeh u ostvarivanju svrhe kažnjavanja; - daje argumente u prilog unapređenja sistema krivičnih sankcija i krivičnopravnih mjera koje bi bile alternativa kazni zatvora odnosno klasičnom sistemu izvršenja kazne lišenja slobode i u tom pravcu analizira najvažnije krivične sankcije alternativnog karaktera iz uporednog (EU) prava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREJA MIHAILOVIĆ1x1
42B+50S+23P
DARKO RADULOVIĆ4x1
42B+50S+23P