KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni sistem, pojedine institute i pojmove opšteg dijela krivičnog prava; prepozna i protumači krivičnopravne norme koje regulišu institute opšteg dijela krivičnog prava kako bi mogao da ih poveže sa normama koje regulišu konkretna krivična djela; primjeni određene institute opšteg dijela krivičnog prava na konkretan činjenični opis događaja; analizira činjenični opis događaja iz kojeg je proistekla krivična stvar i utvrđuje postojanje uslova za primjenu određenih intituta opšteg dijela krivičnog prava; uporedi pojedine bliske institute opšteg dijela krivičnog prava kako bi mogao da odluči koji od njih će primijeniti na konkretnu situaciju iz prakse.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREJA MIHAILOVIĆ1x2
101B+43S+112P
DARKO RADULOVIĆ4x1
101B+43S+112P

Objedinjen materijal sa vježbi za I kolokvijum

Materijal sa vježbi Krivično pravo - Opšti dio 02.12.

Materijal sa vježbi Krivično pravo - Opšti dio 25.11.

Vježbe iz predmeta Krivično pravo - opšti dio

Odlaganje termina kolokvijuma - 19.11.2021 15:49

Odlaganje nastave

ECTS - KRIVIČNO PRAVO - OPSTI DIO