Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni pojam radnog prava kao posebne grane prava, njegov odnos sa drugim granama prava i osnovne institute radnog prava; kritički vrednuje predloge za normativno regulisanje pitanja koja se tiču odnosa na radu ili povodom rada; objasni osnovne krakteristike i postupak ostvarivanja individualnih prava iz radnog prava; objasni osnovne karakteristike i postupak zaštite kolektivnih prava iz radnog odnosa; objasni način ostvarivanja prava po osnovu rada (prava iz zdravstvenog osiguranja, penzijsko-invalidskog osiguranja i prava za slučaj nezapsolenosti).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SIMOVIĆ ZVICER

TERMINI ZAPOPRAVNI KOLOKVIJUM

REZULTATI KOLOKVIJUMA

TERMIN ZA KOLOKVIJUM 28.04.2022.

TERMIN ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ROK

Nova objava - 01.09.2021 11:46

POPRAVNI KOLOKVIJUM