Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni osnovne pojmove Krivično procesnog prava kao što su krivično porcesna radnja, krivično procesni odnos, krivično procesni subjekt, predmet i zadatak krivičnog postupka;. ustanovi i objasni me]usobni odnos između Krivičnog materijalnog prava i Krivično procesnog prava; pravilno tumači propise koji uređuju krivični postupak; poveže relevantne činjenice sa pravnim pravilima i na osnovu toga da odredi koja su prava i dužnosti pojedinih subjekata u krivičnom postupku; pravilno tumači propise o ulozi i ovlašćenjima policije u preduzimanju operativnih i dokaznih radnji u izviđaju i krivičnom postupku; sačinjava i podnosi krivičnu prijavu, vodi službene zabilješke i zapisnik o preduzetim radnjama u postupku rasvjetljavanja i rješavanja krivične stvari.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREJA MIHAILOVIĆ

Termin ispita - 05.09.2023 15:01

Popravni završni ispit iz Krivičnog procesnog prava na smjeru Bik održaće se 28.06.2023 u 8h

Krivično procesno pravo - popravni kolokvijum