Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Međunarodno javno pravo mogu da: analiziraju i objasne nastanak, razvoj međunarodnog javnog prava, osnovne izvore i načela kao i subjekte međunarodnog prava; definišu i objasne pojam države, uticaj bezbjednosnih službi na mir i bezbjednost u državi, ljudska prava i odnos prema ljudskim pravima; pravilno protumače izvore prava mora kao i zaštitu luka,plovila na moru u skladu sa međunarodnim pravom, zaštitu diplomatskih objekata, diplomatskih predstavnika kao i pravila međunarodnog humanitarnog prava; izvrše pravilan pregled organa UN, njihov značaj i ulogu kao i praksu međunarodnih sudova; samostalno rade u organima i institucijama u svojoj državi, u diplomatskim predstavništima, kao i u drugim organima i institucijama drugih država i međunarodnih organizacija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Medjunarodno javno pravo - rez. kolokvijuma

ZAVRSNI ISPIT MJP PRAVO - ISPITA PITANJA BiK