INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: primijeni osnovna znanja iz oblasti savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u praksi; objasni specifičnosti organizacije i načuna funkcionisanja sistema veza bezbjednosnih službi; razvija bezbjednosnu kulturu, vezanu za korišćenje ICT opreme; stekne elementarnu predstavu o forenzičkim metodama i postupcima istrage kompjuterskog kriminala; se upozna sa tehnologijama zakonitog presretanja komunikacija, kao i odgovarajućom zakonskom regulativom i standardima koji se odnose na ovu oblast; se kroz praktični rad, obuči da koristi računarsku opremu, da ovlada osnovnim elementima operativnog sistema Windows, kao i osnovnim aplikacijama koje se odnose na obradu teksta, tabelarne proračune, pravljenje prezentacija i korišćenje Interneta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN KADIĆ

Predlog ocjena

Obavještenje - rezultati