Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni osnovna ljudska prava i njihovu pravnu zaštitu, pravilno tumači relevantne međunarodnopravne i domaće propise, sa posebnim akcentom na zakonita ograničenja uživanja ljudskih prava, poznaje osnovne standarde međunarodnopravne zaštite ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, definiše i objasni ljudsku bezbjednost i relevantnu praksu sudskih i kvazisudskih tijela u Crnoj Gori, primijeni pravila zaštite osnovnih ljudskih prava u vanrednim okolnostima, kao i oružanim sukobima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Bezbjednost i ljudska prava - ispit