Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše pojmove, vrste, uloge i zadatke kriminalističkih identifikacija; definiše i objasni upotrebu kriminalističko - forenzičkih biometrijskih identifikacionih sistema; pravilno tumači savremene forenzičke identifikacije, kao što su DNK identifikacije, daktiloskopske identifikacije, fiziološke i ponašajne identifikacije; analizira savremene tehnoške sisteme koji se koriste u kriminalističkim identifikacijama, kao što su 3D analize, primjena IT tehnologija i dr; vršie procjenu koju od raspoloživih kriminalističko-forenzičkih metoda da upotrijebe kao dokazno sredstvo u krivičnom postupku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR IVANOVIĆ2x1
7S

ECTS - Kriminalističke identifikacije 2017