TEHNOLOŠKE OPERACIJE II


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Objasni osnovne mehanizme prenosa toplote i mase 2.Razumije analogije prenosa količine kretanja , toplote i mase 3.Formuliše zakonitosti koje prate odvijanje određene tehnološke operacije 4.Procijeni utjecaj procesnih parametara na izvođenje pojedine operacije 5.Opiše princip rada uređaja koji se koriste za izvođenje tehnoloških operacija 6.Predloži najefikasniji uređaj za određeni tehnološki process 7.Riješi jednostavnije probleme koji se susreću u praksi pri izvođenju tehnoloških operacija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANA MIŠUROVIĆ3x1
3B+5S+14P
VESELINKA GRUDIĆ3x1
3B+5S+14P