ANALITIČKA HEMIJA II


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta od studenta se očekuje da: - definiše sistem i na osnovu konstanti ravnoteže procijeni kvantitativnost reakcija za odredjivanje analita - na osnovu teorijskog znanja procijeni prirodu taloga - izračuna i konstruiše titracione krive - objasni i izvrši izbor indikatora za odgovarajuće titracione sisteme - izvrši izbor metode u odnosu na jon koji se odredjuje - izvede sve faze kvantitativne hemijske analize (klasične i odabrane instrumentalne) - obradi dobijene rezultate.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUKANOVIĆ3x2
15B+3S+6P
GORDANA VUKSANOVIĆ3x2
15B+3S+6P
VESNA VUKAŠINOVIĆ-PEŠIĆ2x1
15B+3S+6P