EKOTOKSIKOLOGIJA


Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: - Poznaje supstance antropogenog porijekla u životnoj sredini - Objašnjava tok i procese koji izazivaju nastanak i rasprostranjenost zagađujućih materija/kontaminenata u životnoj sredini kao i njihova svojstva i transformacije - Klasifikuje osnovne grupe neorganskih i organskih zagađivača/ kontaminenata - Upoređuje osnovne vrste zagađivača/kontaminenata po njihovim osobinama, strukturi i njihovoj toksičnosti na biljni i životinjski svijet, čovjeka i životnu sredinu - Integriše usvojena teorijska i eksperimentalna znanja u pravcu zaštite životne sredine i čovjeka od zagađivača/kontaminenata - Planira strategiju zaštite životne sredine i čovjeka od potencijalnih akcidentnih situacija - Preporučuje eksperimentalne tehnike za monitoring važnih zagađivača/kontaminenata - Pokazuje osnovne laboratorijske vještine i vještine timskog rada

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA2x1
11B+4S+21P
MIA STANKOVIĆ2x1
11B+4S+21P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ1.5x1
11B+4S+21P
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ1.5x1
11B+4S+21P