Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: - Poznaje osnovne hemijske zakone, - Opisuje hemijske promjene kvalitativno i kvantitativno koristeći stehiometrijski pristup, - Objasni elektronsku građu atoma i položaj elemenata u periodnom sistemu - Prepoznaje vrste veza u jedinjenjima -Objasni pojam rastvor, vrste rastvora, pojam elektrolita, kiselina, baza i soli, - Poznaje pojam pufera, hidrolize i jonskog proizvoda vode, - Objasni osnovne pojmove i postavke termohemije, hemijske kinetike i hemijske ravnoteže , - Poznaje pravila ponašanja u hemijskoj laboratoriji,

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA3x4
45B+11P
MIA STANKOVIĆ3x4
45B+11P
ZORICA LEKA3x1
45B+11P

predlog ocjena

Rezultati ispita

Reyultati ispita

Rezultati ispita

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Sladovi sa predavanja

Informacije i plan rada

Slajdovi sa predavanja

Slajdovi sa predavanja

Informacije i plan rada za Hemiju