METODE ANALIZE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA (ODABRANA POG)


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student je osposobljen da: - Primijeni metode pripreme uzoraka za hemijsku analizu - Izabere I primijeni odgovarajuće instrumente (separacione, spektrometrijske i elektroanalitičke) metode u analizi realnih uzoraka - Primijeni načela validacije analitičkog postupka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUKANOVIĆ2x1
6B
GORDANA BOŠKOVIĆ2x1
6B
NADA BLAGOJEVIĆ1.5x1
6B
VESNA VUKAŠINOVIĆ-PEŠIĆ1.5x1
6B