Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: prezentira termodinamičke aspekte faznih transformacija; demonstrira poznavanje atomističkih i kristalografskih aspekata faznih transformacija; analizira proces difuzije u čvrstom stanju i kretanje graničnih površina; primijeni prvi i drugi Fikov zakon za difuziju u binarnim sistemima, rješava jednačinu difuzije za različite difuzione sisteme koji se sreću u praksi i određuje koeficijent difuzije za različite difuzione sisteme; klasifikuje fazne transformacije; objasni fazne transformacije tečno-čvrsto; objasni razlike homogenog i heterogenog stvaranja klica čvrste faze iz rastopa i opiše rast kristala i oblik kristala; opiše fazne transformacije u čvrstom stanju; objasni mehanizme difuzionih i bezdifuzionih faznih transformacija; razumije ulogu faznih transformacija u postupku kontrole mikrostrukture i osobina legura; objasni zavisnost (vezu) procesiranje-mikrostruktura-osobine metalnih materijala.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STAMENKA RADOVIĆ
VANJA ASANOVIĆ