Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: objasni mehanizme korozionih procesa; primijeni metode korozionih ispitivanja; procijeni mogućnosti primjene pojedinih materijala u određenoj korozionoj sredini; opiše adekvatan sistem zaštite od korozije u datim uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ
JELENA ŠĆEPANOVIĆ
STAMENKA RADOVIĆ