MODELIRANJE PROCESA U EKSTRAKTIVNOJ METAL. ČELIKA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 3+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše složene korelacije procesnih parametara u metalurgiji čelika 2. Primijeni principe modeliranja postupaka rafinacije čelika 3. Matematički definiše disperziju dendritne strukture; 4. Primijeni osnovne modele formiranja livene strukture 5. Interpretira korelaciju osobina troske i procesa desulfuracije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO RADOVIĆ