Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: klasifikuje tehnike za karakterizaciju materijala; prezentira geometrijsku optiku i fizičku optiku; primijeni tehnike optičke mikroskopije; objasni elektronsku difrakciju; demonstrira poznavanje elektronske mikroskopije (SEM i TEM); primijeni stereološku analizu; objasni termijsku analizu; pravilno izabere metodu za karakterizaciju materijala.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STAMENKA RADOVIĆ
VANJA ASANOVIĆ