Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše postupke obrade površina, 2. Objasni postupke nitriranja i naugljeničenja; 3. Opiše principe i postupke metalizacije; 4. Objasni postupke navarivanja ; 5. Objasni principe fizičkih postupaka nanošenja prevlaka; 6. Objasni postupke nanošenja neorganskih i organskih prevlaka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA VRATNICA
ŽARKO RADOVIĆ