PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije ponašanje čelika kao materijala u uslovima naprezanja preko granice tečenja. 2. Vlada osnovnim seizmički otpornim konstruktivnim sistemima čeličnih zgrada i racionalno prepoznaje polje njihove primjene. 3. Vlada osnovnim pojmovima teorije plastičnosti. 4. Razumije i koristi osnovne metode seizmičke analize. 5. Dimenzioniše elemente u čeličnim konstrukcijama, u proizvoljnoj kombinaciji presječnih sila, u uslovima zemljotresnog opterećenja. 6. Dimenzioniše i konstruiše seizmički otporne veze u čeličnim konstrukcijama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN MUHADINOVIĆ
PETAR SUBOTIĆ
SRĐA ALEKSIĆ

Rezultati pismenog završnog ispita i termin usmenog završnog ispita

Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Rezultati nakon završnog ispita

Rezultati prvog kolokvijuma

Termin I kolokvijuma