Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - obavi razgovor o istorijatu bolesti, postavi adekvatna pitanja, napravi prezentaciju slučaja i pacijentu objasni medicinske pretrage i procedure - dâ savjet, objasni uzroke i liječenje, dâ uputstva prilikom otpusta sa liječenja - opiše i identifikuje uzročnike bola, pruži podršku i predstavi slučaj koristeći kako medicinske tako i termine iz svakodnevnog jezika, kao i da saopšti loše vijesti - obavi pregled pacijenta koji nije u stanju da govori, komunicira sa rodbinom pacijenta, objasni rezultate pretraga pacijentu i dâ instrukcije za fizioterapiju - uputi pacijenta drugom ljekaru radi dodatnih pretraga i/ili liječenja i dâ postoperativni savjet.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Predavanje (ZOOM) 15. nedjelja

Predavanje (ZOOM) 14. nedjelja

Predavanje (ZOOM)

Predavanje (ZOOM)

Predavanje (ZOOM)