PSIHIJATRIJA (MEDICINA RADA 3)


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2.2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Psihijatrija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Razlikuje različite grupe duševnih poremećaja i zna da opiše i razlikuje psihopatološke simptome duševnih poremećaja. 2. Osposobljen je da pristupi duševnom bolesniku i uradi psihijatrijski intervju, uzme anamnezu i sastavi psihički profil. 3. Zna da opiše sve kategorije duševnih poremećaja i klasifikacone sisteme dijagnostike duševnih poremećaja. 4. Osposobljen je da postavi dijagnozu i opiše metode liječenja i terapijske postupke osnovnih duševnih poremećaja u konsultaciji sa specijalistom psihijatrije. 5. Osposobljen je da postavi indikacije za bolničko liječenje duševnih poremećaja i indikacije za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje. 6. Posjeduje komunikacijske vještine da uspostavi razgovor sa psihomotorno agitiranim bolesnikom u hitnim i kriznim situacijama i sa članovima njihove porodice. Oblast Medicina rada: 1. Poznaje osnovne principe procjene radne sposobnosti kod psihijatrijskih bolesnika. 2. Zna da prepozna i analizira uzroke i posljedice stresa na radnom mjestu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA RAŽNATOVIĆ3.94x4
14B+7S+2P
TATJANA PERUNOVIĆ-JOVANOVIĆ3.94x4
15B+8S
LIDIJA INJAC-STEVOVIĆ2.07x1
29B+15S+2P
LJILJANA KEZUNOVIĆ.13x1
29B+15S+2P
.06x8
29B+15S+2P