Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Psihijatrija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Razlikuje različite grupe duševnih poremećaja i zna da opiše i razlikuje psihopatološke simptome duševnih poremećaja. 2. Osposobljen je da pristupi duševnom bolesniku i uradi psihijatrijski intervju, uzme anamnezu i sastavi psihički profil. 3. Zna da opiše sve kategorije duševnih poremećaja i klasifikacone sisteme dijagnostike duševnih poremećaja. 4. Osposobljen je da postavi dijagnozu i opiše metode liječenja i terapijske postupke osnovnih duševnih poremećaja u konsultaciji sa specijalistom psihijatrije. 5. Osposobljen je da postavi indikacije za bolničko liječenje duševnih poremećaja i indikacije za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje. 6. Posjeduje komunikacijske vještine da uspostavi razgovor sa psihomotorno agitiranim bolesnikom u hitnim i kriznim situacijama i sa članovima njihove porodice. Oblast Medicina rada: 1. Poznaje osnovne principe procjene radne sposobnosti kod psihijatrijskih bolesnika. 2. Zna da prepozna i analizira uzroke i posljedice stresa na radnom mjestu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Predavanja Psihijatrija - 18.05.2020 21:58

Predavanja Psihijatrija - 11.05.2020 22:29

Predavanje Psihijatrija - 04.05.2020 23:11

Predavanje Psihijatrija - 27.04.2020 21:24

Predavanje Psihijatrija- 21.04.2020 12