OFTALMOLOGIJA (MEDICINA RADA 3,SPEC.EPIDEM. 1)


Semestar: 11
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Oftalmologija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Zna da na vrijeme prepozna anomalije na očima i adneksama i razrokost kod djece i da takvu djecu uputi oftalmologu. 2. Zna da uoči potrebu za nošenjem naočara kod djece i odraslih i uputi ih oftalmologu. 3. Osposobljen je da prepozna i dijagnostikuje osnovna oftalmološka oboljenja i liječi ih samostalno ili učestvuje u njihovom liječenju po predlogu oftalmologa 4. Zna da interpretira nalaze osnovnih funkcionalnih ispitivanja vida/vidnog polja, kolornog vida i adaptacije. 5. Sposoban je da utvrdi postojanje povreda oka i pruži odgovarajuću prvu pomoć, posebno prvu pomoć kod povreda bazama i kisjelinama. 6. Osposobljen je da pravilno i brzo dijagnostikuje hitna stanja u oftalmologiji i pruži adekvatnu, neodložnu pomoć. 7. Učestvuje u prevenciji sljepoće kod kongenitalnih ili stečenih oboljenja i povreda oka. Oblast Medicina rada 1. Zna da procijeni osnovne elemente vidnih zahtjeva na radnom mjestu i kompatibilnost sa kvalitetom vidne funkcije kod pacijenta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANTOANETA ADŽIĆ-ZEČEVIĆ
HARIS KUJUNDŽIĆ