OSNOVI KLINIČKE ONKOLOGIJE


Semestar: 11
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Osnovi kliničke onkologije, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje razvoj, prirodni tok i karakteristike malignih bolesti. 2. Posjeduje osnovna znanja o dijagnostičkim procedurama kancera. 3. Poznaje onkološke terapijske procedure i zna da procjeni osnovne rezultate liječenja. 4. Zna da prepozna i tretira akutna stanja u onkologiji. 5. Sposoban je da primijeni palijativnu terapiju i zbrinjavanje bolesnika sa kancerom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR TODOROVIĆ
ALEKSANDAR ČELEBIĆ