Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Shvatiti potrebu za sistematskim pristupom u naucnoistrazivackom radu 2. Razumjeti principe naucnoistrazivackog rada u medicine 3. Osposobiti se za samostalno koncipiranje naucnoistrazivackog rada 4. Usvojiti principe timskog rada 5. Steci neophodna znanja I vjestine za za usmeno prikazivanje rada 6. Upoznati se sa nacinom prijavljivanja radova za objavljivanje u casopisima i sa recenzentskim postupkom

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija