KLINIČKE VJEŠTINE


Semestar: 8
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Pravilno izvođenje najčeščih kliničkih vještina. 2. Upoznavanje pacijenta sa tokom procedure, mogućim neprijatnostima i komplikacijama koje se mogu pojaviti. 3. Upoznati pacijentima sa potrebom izvoženja procedure. 4. Korektno tehnički izvesti svaku proceduru. 5. Da zna da u svakom trenutku vodi zaštitu fizičkog intergriteta i prava pacijenta. 6. Da korektno upozna pacijenta sa svim dobijenim nalazima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR NIKOLIĆ1x1
41B+6S+6P
2x5
41B+6S+6P