Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Pravilno izvođenje najčeščih kliničkih vještina. 2. Upoznavanje pacijenta sa tokom procedure, mogućim neprijatnostima i komplikacijama koje se mogu pojaviti. 3. Upoznati pacijentima sa potrebom izvoženja procedure. 4. Korektno tehnički izvesti svaku proceduru. 5. Da zna da u svakom trenutku vodi zaštitu fizičkog intergriteta i prava pacijenta. 6. Da korektno upozna pacijenta sa svim dobijenim nalazima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija