PORODIČNA MEDICINA


Semestar: 12
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: +6+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene praktične nastave iz predmeta Porodična medicina, student medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje funkcionisanje sistema PZZ kao “gate keeper-a” zdravstvenog sistema. Zna da procijeni koji problemi mogu da se rješavaju na nivou PZZ, a za koje treba pacijenta uputiti na više nivoe zdravstvene zaštite (PZZ). 2. Ovladao je osnovnim principima komunikacije s pacijentom u ambulanti primarne zdravstvene zaštite. 3. Osposobljen je da analizira simptome i znake kod pacijenta, prepozna najčešće bolesti i stanja i postavi radnu dijagnozu, sposoban je da procijeni koje dalje dijagnostičke postupke treba da provede u rješavanju pacijentovog problema. 4. Osposobljen je da brine o zdravlju porodice. 5. Osposobljen je da pruža zdravstvenu njegu u kućnim uslovima. 6. Vrednuje etičke principe i shvata sudskomedicinski aspekt djelovanja u PZZ.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA ZEKOVIĆ2x5
24B+1P
MERZIKA HODŽIĆ2x5
24B+1P
MILENA COJIĆ2x5
24B+1P