KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završetka semestra na predmetu Klinička mikrobiologija, student Medicinskog fakulteta treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: • Opisuje brojne faktore virulencije mikroorganizama i povezuje ih sa mogućim komplikacijama koje mogu da se jave u daljem tretmanu infekcije, sa ciljem da ih predvidi I prevenira. • Opisuje I definiše različite mikroorganizme koji mogu biti etiološki uzročnici u određenom sistemu čovjeka, prepoznajući monoinfekciju, poliinfekciju ili superinfekciju. • Prepoznaje I diferencijalno dijagnostički razlikuje slične bolesti sa različitim etiološkim mikroortganizmima, kroz stečeno znanje iz kliničke mikrobiologije. • Koristi usvojena znanja u vezi sa mehanizmima rezistencije I donosi dobru odluku u izboru antimikrobne terapije za dati mikroorganizam. • Razumije značaj mikroorganizama koji izazivaju nozokomijalne infekcije I predlaže mjere kontrole hodpitalnih infekcija. • Razumije značaj timskog rada, razmjena informacija u tretmanu pacijenta oboljelog od infektivnih boleti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VINETA VUKSANOVIĆ1x1
34B+17S+2P