KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Klinička mikrobiologija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Opisuje brojne faktore virulencije mikroorganizama i povezuje ih sa mogućim komplikacijama koje mogu da izazovu u daljem ishodu izlečenja infekcije, sa ciljem da iste predvidi i stopira. 2. Opisuje i definiše različite mikroorganizme koji mogu biti etiološki uzročnici infekcije određenog sistema kod čovjeka, prepoznajući monoinfekciju, poliinfekciju i superinfekciju. 3. Kroz usvojena znanja kliničke mikrobiologije prepoznaje i diferencijalno dijagnostički razlikuje sličan tok bolesti kod različitih etioloških mikroorganizama. 4. Koristi usvojena znanja o mehanizmima rezistencije i osmišljava pravilan izbor antimikrobnog ljeka za dati mikroorganizam. 5. Razumije značaj mikroorganizama (infekcija) koji su uzročnici intrahospitalnih infekcija i predlaže mjere kontrole bolničkih infekcija. 6. Razumije značaj timskog rada, razmenjivanje informacija u liječenju pacijenta od zaraznih bolesti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VINETA VUKSANOVIĆ1x1
29B+15S+3P