SOCIJALNA MEDICINA


Semestar: 9
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Studenti treba da razumiju poziciju zdravlja u sistemu vrijednosti i kritički obrazlože razlike u definicijama zdravlja i bolesti; da nauče da prepoznaju povezanosti i razlike između javnog zdravlja i kliničke medicine; da sagledaju sve dimenzije zdravlja i na osnovu njih da dođu do sopstvene definicije zdravlja; 2. Studenti treba da nauče da identifikuju adekvatne izvore podataka o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti, da kritički analiziraju pokazatelje zdravstvenog stanja i kroz diskusiju da sagledaju moguće uzroke razlika i promjena u zdravstvenom stanju stanovništva; 3. Studenti treba da se osposobe da prihvate principe timskog rada i da prepoznaju da su timski rad, vođenje i motivacija osnov za uspješan rad zaposlenih; da razumiju značaj definisanja vizije organizacije i da se osposobe da kreiraju viziju; 4. Studenti treba da umiju da sagledaju odrednice koje utiču na zdravlje i da objasne nejednakosti u zdravlju i sami da identifikuju mjere za prevazilaženje nejednakosti u zdravlju. Treba da se osposobe da promovišu zdravlje u svim prilikama i da daju prednost prevenciji u odnosu na sve ostale mjere zdravstvene zaštite; 5. Studenti treba da prepoznaju organizaciju zdravstvenog sistema, karakteristike, identifikuju razlike među sistemima. Posebno je neophodno usvojiti metode finansiranja, normativne okvire, regulisanje prava i obaveza iz domena zdravstvene zaštite (upoznavanje sa osnovnim normativnim dokumentima koji uređuju zdravstveni sistem i zdravstvenu zaštitu stanovništva); 6. Studenti treba da se prepoznaju zuticaje različitih determinant zdravlja, a posebno faktora rizika, da kreiraju I realizuju mjere za njihovo prevazilaženje. Vrlo je važno da se osposobe da identifikuju ponašanje kao detreminantu zdravlja i ovladaju vještinama modifikacije istog u cilju usklađivanja sa zdravljem;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
AGIMA LJALJEVIĆ2x1
25B+15S+25P
1x6
25B+15S+25P