Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

PREDMET: BIOSTATISTIKA Poslije završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Biostatistika student treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Shvati značaj statistike u biomedicinskim istraživanjima i razliku između retrospektivnih i prospektivnih studija. 2. Shvati osnovne statističke pojmove. 3. Analizira podatke, određuje prisustvo nestandardnih opservacija i shvati pojam mjera centralne tendencije i mjera varijabiliteta. 4. Shvati značaj normalne i da prepozna asimetrične raspodjele. Prepozna značaj asimetričnih raspodjela u modelovanju statističkih podataka. 5. Implementira i tumači parametarske i neparametarske statističke testove. Shvati razliku između parametarske i neparametarske statističke analize. 6. Implementira regresionu i korelacionu analizu. Shvati razliku između regresije i korelacije. 7. Primjeni Kaplan Meierovu ocjenu funkcije preživljavanja i da kvantifikuje rizik za tabele kontigencije formata 2x2. 8. Formira bazu podataka pogodnu za statističku obradu i softverski (npr. IBM Statistics) obradi sirove podatake, uz primjenu ispravnih statističkih tehnika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDAR POPOVIĆ2x1
15S
2x1
15S