METODE I PRIMJENA ISTRAŽIVANJA U FIZIOTERAPIJI


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon uspješno završenog modula moći da sprovodi koncept prakse zasnovane na dokazima, da radi evaluaciju rezultata fizioterapije, vrši izbor mjera ishoda, sprovodi istraživanja, saopštava rezultate istraživanja, tumači osnovnu statistiku korišćenu u biomedicinskm istraživanjima, koristi biblioteku i internet, vrši pretraživanje elektronskih baza podataka, radi sistematski preglede studija, vrši kritičku procjena dokaza iz pojedinačnih studija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDARKA RAKOČEVIĆ3x1
6S+1P