KLINIČKI PROBLEMI U FIZIOTERAPIJI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Primjenjuje integrisano multiaspektno znanje o bolu i složenim stanjima/problemima tokom životnog vijeka 2.Koristi valjane i pouzdane instrumente za ocjenu bola i uticaja bola na pacijenta, u skladu sa potrebama pojedinaca /populacija i kliničkim uslovima 3.Opisuje faktore vezane za pacijenta, pružaoce zdravstvenih usluga i sistema koji utiču na efikasnu ocjenu i kontrolu bola i prepoznaje mogućnosti fizioterapije u okviru plana sveobuhvatnog pristupa u kontroli bola 4.Primjenjuje kolaborativniu pristup u izradi terapijskog plana za kontrolu bola, koristeći doprinos interprofesionalnog tima i uključujući pacijenta i njegovu društvenu podršku u proces odlučivanja 5.Opisuje i razmatra jedinstvene potrebe i pitanja vezana za pacijente sa bolom uzrokovanim terminalnom bolešću (kao što su palijativno zbrinjavanje, psihološka, kulturna I etička pitanja) 6.Kritički razmišlja o tome kako iskustva učenja utiču na njegovu sopstvenu kliničku, društvenu i edukacionu praksu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO PEJIĆ2x1
9S+1P
OLIVERA BOJOVIĆ3x1
9S+1P