Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Gnatologija, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje građu i funkciju orofacijalnog sistema sa akcentom na građu i funkciju temporomandidularnog zgloba. 2. Poznaje anatomske determinante, fiziološku regulaciju viličnih kretnji, vrste kretnji i referentne položaje donje vilice. 3. Poznaje obilježja fiziološki optimalne okluzije i nefiziološke okluzije (disfunkcije orofacijalnog sistema). Poznaje koncepte okluzije kao i osnove reverzibilne i ireverzibilne okluzalne terapije. 4. Poznaje građu, vrste, namjenu i mogućnosti artikulatora i obraznih lukova i sposoban je za rad sa artikulatorom srednjih vrijednosti i prenosnim obraznim lukom. 5. Sposoban je za uzimanje anamneze i obavljanje kliničkog pregleda orofacijalnog kompleksa kod pacijenta. 6. Sposoban je za analizu međuviličnih odnosa i analizu odnosa zuba u osnovnim položajima mandibule i pri ekscentričnim kretnjama. 7. Integriše usvojena znanja i vještine što treba da omogući praćenje nastave i ovladavanje potrebnim znanjima iz kliničkih stomatološko-protetskih predmeta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŽIŽIĆ3x2
5B+7S
BILJANA ŽIVKOVIĆ3x2
5B+6S
BILJANA ŽIŽIĆ1.5x1
6S
BILJANA ŽIVKOVIĆ1.5x1
6S
ZORICA STANIŠIĆ3x1
6S
VESNA KISIĆ3x1
5B
ZORICA STANIŠIĆ3x3
5B+13S
ESAD KUČEVIĆ2x1
6S
ESAD KUČEVIĆ1x1
10B+13S