Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Klinička endodoncija II, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentom i madicinskim osobljem. 2. Sposoban je da samostalno pregleda pacijenta i uzme sve relevantne podatke vezane za njegovo zdravlje i bolest (stomatološka i odgovarajuća opšta anamneza), te sprovede neophodne dopunske dijagnostičke testove u cilju postavljanja dijagnoze. 3. Sposoban je da samostalno predloži orijentacioni plan liječenja oboljelog zuba. 4. Posjeduje vještinu za samostalno liječenje zuba sa inflamiranom, nekrotičnom pulpom kao i liječenje zuba sa periapikalnim procesom. 5. Analizira tok reparacije u apeksnom parodoncijumu nakon endodontskog liječenja zuba sa periapeksnim lezijama. 6. Prevenira I vrši terapiju urgentnih stanja u endodonciji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija