MEDICINSKA PSIHOLOGIJA


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. zna i razumije teorije u vezi bio-psiho-socijalno prihvatljivog i neprihvatljivog načina ponašanja. 2. sprovodi planove rada u vezi s pacijentima koji pate od psiholoških i / ili psiho-somatskih poremećaja. 3. analizira i uporedjuje tradicionalne i savremene modele zdravog i nezdravog ponašanja. 4. uradi individualni akcioni plan za prepoznavanje zdravstvenih navika i predlaže strategije za otklanjanje nezdrave prakse. 5. razumije psihološke reakcije bolesnika na bolest, profesionalnu komunikaciju (s bolesnikom, porodicom bolesnika), osnove rada u timu. 6. planira promjene u ponašanju pojedinca u svrhu poboljšanja kvaliteta života. Specifične kompetencije: 7. zna i ima sposobnost posmatranja emocionalnih interakcija između bolesnika i zdravstvenog radnika, tehnike rješavanja problema i donošenja odluka kao pomoć u radu sa zdravim i s bolesnim osobama. 8. zna da upozna studente s psihološkim aspektima organskih bolesti, uticaju stresa na zdravlje kako pacijenata tako zdravstvenih radnika; 9. ima znanje i vještine za unaprjeđenje komunikacije s bolesnikom i njegovom porodicom, te profesionalnu komunikaciju unutar tima; 10. ima izgradjene stavova o sestrinskoj ulozi u sistemu zdravstva. 11. razlikuje adaptivne od maladaptivnne oblike ponašanja, prepoznaje uzroke ponašanja i psihološke procjene kapaciteta pojedinca za promjenu ponašanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA INJAC-STEVOVIĆ1x1
10B+13S+1P