SOCIJALNA MEDICINA I EPIDEMIOLOGIJA


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Objasniti osnovne pojmove iz područja javnog zdravstva, kao što su zdravlje, sistem zdravstvene zaštite, zdravstvene usluge i parametre koji ih određuju sa posebnim težištem na analizu uloge promocije zdravlja u tretmanu savremenih javno-zdravstvenih problema; 2. Objasniti vezu zdravstvenog i drugih društvenih sistema; ukazati na specifičnosti organizacije sektora zdravstva kao društvenog sistema; predstaviti vezu socijalnih nejednakosti i zdravlja, socijalnog kapitala i zdravlja, socijalne patologije i zdravlja; 3. Sistemski, kritično preispitivati osnovne principe i bitne konstitutivne elemente dominante, službene biomedicinske paradigme zdravlja, bolesti i njegovog tremana; 4. Identifikovati i opisati faktore rizika koji utiču na zdravlje u svim grupacijama društvene zajednice te analizirati i povezati odnos između njih. Takođe, analizirati uticaje ponašanja na zdravlje, kao i sve aspekte vezane za ponašanje i njegovu modifikaciju strategijama zdravstvenog vaspitanja; 5. Opisati osnovne pojmove u epidemiologiji. Napraviti razliku u klasifikacijama važnim u oblasti epidemiologije, kao I definisati osnovne principe na kojima počiva;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
AGIMA LJALJEVIĆ1.33x1
7B+4S+5P
DRAGAN LAUŠEVIĆ.67x1
7B+4S+5P