INTERNA MEDICINA I NJEGA INTERNIST. BOLESNIKA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. zna i razumije osnove interne medicine,uzimanja anamneze i pregleda internističkih bolesnika 2. zna, razumije I uradi sestrinska dijagnoza internističkih bolesti i edukacija bolesnika 3. zna,razumije, prepozna i opiše najčešća internistička oboljenja(epidemiologiju,etiologiju, kliničku sliku,dijagnostiku,način liječenja, komplikacije) po sistemima I organima 4. zna, razumije I sprovodi sestrinsku njegu internističkih bolesnika