Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razumije rehabilitacione programe u zajednici na ambulantnom i vanbolničkom liječenju, dok bi bolničko liječenje bilo primijenjeno samo u akutnoj fazi bolesti. 2. rješava konkretne probleme iz svakodnevne medicinske prakse u okviru rehabilitacionih programa u zajednici na zaštiti zdravlja osoba s tjelesnim i psihičkim hendikepom 3. zna, razumije i sprovodi osnovnu rehabilitaciju djece sa cereblarnom paralizom i drugim stanjima kod djece i omladine kod kojih se sprovede habilitacija i rehabilitacija. 4. zna, razumije i sprovodi osnovnu rehabilitaciju kod pacijenata posle povrede lokomotornog aparata, lezija perifernih nerava, pacijenata sa vertebralnim sindromom, pacijenata sa zapaljenskim i degenerativnim reumatizmom 5. zna, razumije i sprovodi osnovnu rehabilitaciju kod pacijenata sa hemiplegijom, paraplegijom i kvadriplegijom, 6. zna i primjenjuje prevenciju ranih komplikacija, kontruktura, dekubitusa, njegu sfinktera 7. zna,razumije i sprovodi osnovna načela rehabilitacione medicine i specifične rehabilitacione tretmane starijih osoba zbog njihove nesposobnosti kao posljedice bolesti ili povrede lokomotornog, nervnog i kardiorespiratornog sistema

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija