Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Reprodukuje znanja iz opšte anatomije i znanje o građi organa organskih sistema, 2. Analizira građu čovječjeg tijela i interpretira životne funkcije, razumje patofiziološke i patološke procese u organizmu, 3. Definiše osnovne anatomske elemente svakog organa ljudskog tijela 4. Opiše strukturu i funkciju različitih djelova ljudskog tijela. 5. Objasni međusobni odnos organa ljudskog tijela. 6. Analizira razlike između tjelesnih tkiva i organa. 7. Koristi nova znanja u savladavanju predmeta iz kliničke medicine i postupaka sestrinske njege 8. Razvije integralni pristup zdravlju i bolesti i posmatra ćeliju i organizam kao integrisani sastav, interpretira i objasni normalne fiziološke i anatomske vrijednosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija