ANATOMIJA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Anatomija student Visoke medicinske škole treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje skelet čovjeka, pokretne zglobove, funkciju i inervaciju mišića. 2. Poznaje djelove perifernog i centralnog nervnog sistema, njihovu povezanost i ulogu, kao i građu i funkciju čula; 3. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa kardiovaskularnog i respiratornog sistema; 4. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa digestivnog i urogenitalnog sistema; 5. Sposoban je da stečena znanja nadogradi upoznajući njihovu funkciju i patologiju i da ih primijeni u osnovama propedevtikqe i ostalim kliničkim predmetima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD MAGDELINIĆ2x2
24B+17S+15P
JASMINA NOVALIĆ2x2
25B+18S+15P
MIROSLAV RADUNOVIĆ3x1
49B+65P