Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Anatomija, student Visoke medicinske škole treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje skelet čovjeka, pokretne zglobove, funkciju i inervaciju mišića. 2. Poznaje djelove perifernog i centralnog nervnog sistema, njihovu povezanost i ulogu, kao i građu i funkciju čula; 3. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa kardiovaskularnog i respiratornog sistema; 4. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa digestivnog i urogenitalnog sistema; 5. Koristi znanje o morfologiji i funkciji organa i sistema i primjenjuje ga u savladavanju ostalih stručnih predmeta. 6. Zapaža i objašnjava vezu između strukture, funkcije i procesa na nivou ćelije, tkiva i sistema organa u organizmu;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BATRIĆ VUKČEVIĆ2x6
51B+101P
MIROSLAV RADUNOVIĆ3x1
51B+101P