Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- upoznavanje sa ulogom i znaĉenjem medicinske sestre u anesteziološkom timu, reanimatološkom timu u jedinici intenzivnog lijeĉenja - primijeniti steĉena znanja i vještine u njezi bolesnika tokom pripreme i vođenja anestezije, i u neposrednom postoperativnom razdoblju - usvojiti i primijeniti postupke oživljavanja životno ugroženih bolesnika - upoznati osnovne principe intenzivnog lijeĉenja upoznavanje s naĉinom voženja medicinske dokumentacije u operacijskoj sali i jedinici intenzivnog lijeĉenja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija