PALIJATIVNA NJEGA I ZBRINJAVANJE


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti je osposobljen teorijskim i praktičnim vještinama da u palijativnoj njezi bolesnika postigne osnovni cilj njege i zbrinjavanja, da održi najviši mogući kvalitet života za pacijenta i za porodicu. Osposobljen je da primjeni sestrinske intervencije u palijativnoj njezi i liječenju prema fizičkim, psihičkim, socijalnim i duševnim potrebama. Da primjeni savremene metode i sestrinske intervencije u dijagnostici, njezi, liječenju i zbrinjavanju onkoloških bolesnika: Posjeduje vještine komunikacije u savjetovanju bolesnika i porodice u svim fazama bolesti i žalovanja uz primjenu etičkih principa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA RADOMAN VUJAČIĆ2x1
15B
MARICA DAVIDOVIĆ1x2
15B