Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Objasni građu i funkciju ugljenih hidrata, proteina, lipida i nukleotida; 2.Definiše strukturu i mehanizam djelovanja enzima; 3.Objasni građu i ulogu ćelijske membrane; 4.Razumije katabolizam lipida, ugljenih hidrata i azotnih jedinjenja; 5.Uporedi anabolizam lipida, azotnih jedinjenja i ugljenih hidrata; 6.Prepozna i analizira međućelijsku sigmalizaciju i biotransformacije; 7.Razumije značaj biosinteze proteina i nukleinskih kiselina.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija