Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije osnovnu medicinsku terminologiju; 2. Reprodukuje adekvatno medicinski relevantne činjenice; 3. Razumije etiologiju i patogenezu osnovnih metaboličkih i funkcijskih poremećaja organa i sistema organa čovjeka i sposoban je da poveže njihove kliničke manifestacije sa uzrocima i mehanizmima njihovog nastanka; 4. Razumije mehanizme djelovanja hemijskih agenasa i ljekova; 5. Poznaje patobiološku osnovu za dijagnostičku strategiju u slučaju patoloških pojava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MARTINOVIĆ
VINKA JANKETIĆ
BOBAN BANJAC
MILICA ĐUROVIĆ